Tag Archives: Raag Malhar Khamaj

Gurmukh Mallar Raag Jo Karhen Tin Man Tan Sheetal Hoae .. Malhar

Intro. Nanak Ki Malhar Gurbani sung in various forms of Malhar  Sri Guru Granth Sahib Ang: 1285 Sung in Raag Malhar Khamaj Ang; Taal: Rudra(11) Raag Nanak Ki Malhar Release of Album Nanak Ki Malhar   

Posted in Shabad Kirtan | Tagged , , , | Leave a comment